Deklaracja Dostępności

Filharmonia Sudecka im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Filharmonia Sudecka im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:
 • brak dostępności mediów zmiennych w czasie 

Wyłączenia:
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Furtak, aleksandra.furtak@filharmoniasudecka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 730 005 223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do części budynków (sali koncertowej) dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak stopni).
 2. Korytarze części budynków dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma wind. 
 3. W holu sali koncertowej znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz platforma schodowa. Nie ma informacji głosowych. Nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z postoju na wewnętrznym dziedzińcu instytucji, z którego do sali koncertowej prowadzi wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instytucja nie posiada własnych miejsc parkingowych. W pobliżu znajdują się miejskie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 5. Nie jest dozwolony wstęp z psem asystującym na wydarzenia (koncerty) organizowane przez instytucję, ze względu na charakter wydarzeń.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani online. 

Udogodnienia

1.       Podjazd dla wózków

2.      Automatycznie otwierane drzwi

3.      Platforma schodowa

Utrudnienia

1.       Brak systemu przyzywowego w toaletach

2.      Brak oznaczeń w język Braille’a

3.      Pomieszczenia bez dostępu windą 

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.