Skargi, wnioski, petycje

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO FILHARMONII SUDECKIEJ IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU. 

załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 11 / 2023 Dyrektora Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu z dnia 20 czerwca 2023 roku


PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO FILHARMONII SUDECKIEJ IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU

I. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie na adres: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, ul. Juliusza Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych.
  • przy użyciu poczty elektronicznej, na adres obsługiwany przez sekretariat instytucji kultury: e-mail: sekretariat@filharmoniasudecka.pl
  • ustnie do protokołu – ze strony instytucji kultury zgłoszenie to może przyjąć: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownik Działu, Zastępca Kierownika Działu.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza w dniu zgłoszenia skargi lub wniosku protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Potwierdzenie przyjęcia skargi lub wniosku jest wydawane na żądanie wnoszącego.

II. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski wnoszone do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, pisemnie (pocztą tradycyjną), lub za pomocą poczty elektronicznej, powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz adres. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można prawidłowo ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia skargi lub wniosku. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich wniesienia.

IV. Tryb odwoławczy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może jednokrotnie ponowić skargę.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

V. Nadzór:

Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 24.08.2023, 11:54
Dokument oglądany razy: 907
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023