Przedmiot działalności

Rozdział 2.

Cel i zakres działania

§ 4. 1. Do zakresu działalności Filharmonii należy współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, muzyki, zaspokajanie potrzeb muzycznych społeczeństwa poprzez organizowanie:

 1. koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali;
 2. koncertów oratoryjnych, instrumentalnych i wokalnych;
 3. koncertów różnych gatunków muzyki;
 4. koncertów dla dzieci, audycji szkolnych i edukacyjnych;
 5. konkursów i festiwali;
 6. szkoleń i warsztatów edukacyjnych;
 7. wystaw i wernisaży;
 8. innych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki – muzyki, plastyki, teatru, tańca, choreografii, filmu, literatury;
 9. nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych;
 10. przedsięwzięć artystycznych mających na celu reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

2. Zakres działania Filharmonii obejmuje również:

 1. współpracę ze środowiskiem artystycznym, naukowym, biznesowym i społecznym ruchem kulturalnym – realizowaną m.in. poprzez organizowanie wspólnie koncertów, spotkań, odczytów, sympozjów, kongresów itp.;
 2. uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej;
 3. popularyzację polskich i światowych osiągnięć muzyki;
 4. organizowanie sesji, sympozjów naukowych i prezentowanie wzorców artystycznych.

3. Filharmonia swoje zadania realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.

§ 9. 1. Filharmonia może, na podstawie odrębnych przepisów prawa prowadzić, jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

 1. prowadzenia szkoleń, zajęć i warsztatów edukacyjnych;
 2. prowadzenia działalności wydawniczej m.in. wydawanie płyt;
 3. organizowania imprez rozrywkowych, usług koncertowych oraz widowisk i innych form estradowych, targów, konferencji, sympozjów na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
 4. wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wynajmu i wypożyczenia instrumentów;
 5. wynajmu sali koncertowej oraz pomieszczeń Filharmonii;
 6. prowadzenia działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej, zgodnej z profilem artystycznym;
 7. sprzedaży towarów w tym przeznaczonych do konsumpcji.
Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 24.08.2023, 08:12
Dokument oglądany razy: 817
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023