Dostęp do informacji publicznej

Dane nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu udostępniania się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.).

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udziela Biuro Dyrektora – Pani Paulina Gardzielewska tel. +48 74 842 32 87, fax. +48 74 842 32 89.


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

listownie na adres: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, ul. Juliusza Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych,  z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”,

  • - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: sekretariat@filharmoniasudecka.pl

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zwróci się pisemnie do wnioskodawcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 


Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne:

w formie elektronicznej,

- za którą opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, instytucja kultury może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

w formie kserokopii czarno-białej w formacie A4- 0,10 zł za stronę,

- w formie kserokopii czarno-białej w formacie A3- 0,20 zł za stronę,

- w formie kserokopii kolorowej w formacie A4 – 0,50 zł za stronę,

- w formie kserokopii kolorowej w formacie A3 – 1 zł za stronę,

- na nośniku płyta CD – 1,20 zł,

- na nośniku płyta DVD – 2 zł,

- inne formy – opłata ustalana indywidualnie.


Opłaty należy wnosić na rachunek:

SANTANDER BANK

Nr konta do wpłat: 60 1090 2271 0000 0001 2296 5516

Opublikował: Aleksandra Furtak
Publikacja dnia: 24.08.2023, 11:49
Dokument oglądany razy: 957
Podpisał: Aleksandra Furtak
Dokument z dnia: 24.08.2023